Cieľ:

Projekt rozšírenia štandardných riešení evidencie a výkazníctva DPH a kontrolného výkazu DPH v SAP ERP.

Problémy:

 • Zákaznícky špecifické obchodné transakcie vyžadujú vyššiu mieru variability pri evidencii a spracovaní daňových výkazov
 • Absencia automatických kontrol pri evidencii
 • Absencia automatických kontrol pri zmenách už zaevidovaných dokladov
 • Nutnosť spájania viacerých transakčných dokladov do jednej vykazovanej položky
 • Chýbajúca automatická notifikácia o potrebe podať opravné respektíve dodatočné daňové priznanie
 • Potreba kontaktovať konzultačnú spoločnosť pre vykonanie jednoduchých prevádzkových zmien nastavenia spracovania dokladov

Naše riešenie:

Naším riešením je rozšírenie štandardného systému a doplnenie customizačných možností pre absolútne pokrytie všetkých potrieb zákazníka pri evidencii a spracovaní daňových výkazov. Systém SAP je pomocou štandardných rozšírení prispôsobený pre rôzne variácie vykazovania už zaevidovaných dokladov. Tento užívateľský customizing je nastavený kontinuálne v časovom slede a umožňuje správne vykazovanie DPH aj v starších obdobiach, ktoré mávajú v dôsledku legislatívnych zmien iné parametre. Systém vykazovania automaticky upozorňuje na potrebu vykonania následného, resp. dodatočného daňového priznania na základe nových dokladov v už vykázaných obdobiach, alebo pri zmenách už vykázaných dokladov.

Výhody a výsledky:

 • Prispôsobiteľné riešenie umožňujúce reportovanie všetkých obchodných prípadov evidovaných v SAP bez nutnosti meniť účtovné postupy
 • Prehľadný dizajn výkazu
 • Identifikácia nových/zmenených dokladov
 • Automatické upozornenie na potrebu dodatočného alebo opravného daňového priznania
 • Variabilita určitých nastavení v časovom slede
 • Kontrola platnosti IČ DPH, aj historicky
 • Prehľadný systém ukladania „reálnych“ xml súborových výstupov výkazu
 • Nástroj pre zlučovanie XML súborov v prípade viacerých vstupov dát

Režim rozšírenia neovplyvňuje funkčnosť v prípade upgrade systému