Pracovať na projekte v spolupráci so štátnymi inštitúciami, ktorý bude pýchou Ministerstva kultúry SR je jedným z množstva úspešných projektov našej spoločnosti. S cieľom integrovať a sprístupniť kultúrne zbierky a artefakty na európskom portáli spolu s mnohými ostatnými z iných krajín, sa môže považovať za veľký posun v rámci digitalizácie Slovenska. Projekt vznikol so zámerom, aby aj slovenská kultúra bola jedna z tých, ktorá bude prispievať umením a dielami v digitalizovanej forme a v čo najväčšej miere zdieľať tieto predmety aj s európskou digitálnou knižnicou.

Charakteristika zákazníka

Náš zákazník, Národné osvetové centrum, je organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky. Centrum vzniklo v roku 1990 po zániku Osvetového ústavu v Bratislave. Jeho hlavným účelom je podpora kultúrnej identity na celosvetovej úrovni. Pomáha mapovať a prezentovať aktuálny kultúrny stav a jeho vývoj medzi regiónmi. Taktiež sa snaží o ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a podporuje umeleckú činnosť. V rámci neformálneho vzdelávania poskytuje metodické materiály či profesijnú a umeleckú edukáciu.

Logo Národné Osvetové Centrum

Medzi ostatnými činnosťami, ktoré vykonáva, patrí aj štatistika a výskum s cieľom získať ďalšie poznatky o kultúre. Práve vďaka ním môžu ďalej rozširovať vedecké poznanie a získané informácie využiť ako podklad pre politiku založenú na dátach.  Národné osvetové centrum začleňuje množstvo dôležitých inštitúcií medzi, ktoré patrí :

  • SNK (Slovenská národná knižnica),
  • SNG (Slovenská národná galéria),
  • POSR (Pamiatkový ústav SR),
  • SLK (Slovenský ľudový umelecký kolektív),
  • SFU (Slovenský filmový ústav),
  • SNA (Slovenský národný archív).

Práve všetky tieto aj iné inštitúcie kumulujú diela a pamiatky, ktoré sa podarilo určitou formou digitalizovať, Národnému osvetovému centru. To všetky diela prepája a uverejňuje na svojom portáli Slovakiana.sk.

Naša výzva a ciele

Cieľom celého projektu bolo prepojiť kultúrne dedičstvo na Slovakiana.sk s Europeana.eu, ktorá sprístupňuje zdigitalizované pamiatky všetkých európskych krajín. Výzvou pre našu spoločnosť bolo efektívne vyriešiť celkový support systému a naprogramovať funkčnú integráciu Slovakiana.sk a Europeana.eu. Zároveň tak podporiť väčšie zdieľanie slovenského kultúrneho dedičstva s európskou organizáciou tak, aby sa dostala či už k učiteľom, novinárom, študentom, vedcom či k hoci komu, koho takéto diela, artefakty, publikácie zaujímajú. Digitálny formát umožní prístupnosť k týmto dielam aj zdravotne znevýhodneným, ktorí by inak takúto možnosť mali niekoľkokrát zložitejšiu.

Naše riešenie

Náš tím vytvoril na základe zadaného technického protokolu exportnú vzorku dát. Túto vzorku bolo potom možné vyexportovať z databázových štruktúr pre zákazníka na slovenskej úrovni (slovakiana.sk) tak, aby si ju inštitúcia na európskej úrovni (europeana.eu) vedela prebrať a harvestovať, a ďalej potvrdiť, že je schopná zdigitalizované kultúrne objekty prebrať, spracovať a publikovať. Bolo teda nutné, tieto exportované štruktúry vytvárať presne podľa zákazníkom predefinovaných pravidiel, aby bol celkový proces čo najhladší a najjednoduchší nie len pre zákazníka, ale aj pre náš tím.

Náročnosť projektu

Veľkosť
2/6

Ikona úroveň 2

Finančná náročnosť
2/6

Ikona úroveň 2

Časová náročnosť
2/6

Ikona úroveň 2

Komplexnosť
4/6

Ikona úroveň 4

Prínos pre zákazníka

Najväčším prínosom, ktorý dokončený projekt po spustení prinesie, je prístupnosť k zbierkam a dielam, nie len v rámci slovenského portálu, ale už aj v rámci európskeho portálu Europeana.eu, ktorý pomôže rozšíriť verejnosti prístup k nášmu kultúrnemu dedičstvu, a tak zviditeľniť krásu našich historických diel.

Čo na to zákazník?

„Slovenská kultúra bude inkluzívnejšia,“ uviedlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na svojom Facebookovom profile. Projekt nazvali ako úspech, ktorý sa podarilo zrealizovať za pomoci ambiciózneho tímu a digitalizácií slovenského kultúrneho dedičstva svitá na lepšie časy.

Recenziu na našu prácu poskytla aj pani Beckyová z Národného osvetového centra:

„Spoločnosť Brain:IT realizuje pre Národné osvetové centrum zákazku pre zabezpečenie podpory prevádzky, údržby a rozvoji informačného systému.

V rámci požadovaných služieb, ako objednávateľ poskytujeme stanovisko, že dodávateľ realizáciu diela vykonáva s potrebnou odbornosťou a s dodržaním termínov, ako aj vyhovením požiadaviek od objednávateľa.

Komunikácia s dodávateľom je bezproblémová a spĺňa potreby objednávateľa.“