Náš tím zložený z vysoko kvalifikovaných ľudí, má dlhoročné skúsenosti v najnáročnejších IT projektoch. Svedčí o tom aj množstvo získaných certifikátov, medzi ktoré patrí aj ArchiMate 2 Certified a Foundation. Na čo slúži? A ako s ním zaobchádzame?

Čo je ArchiMate?

ArchiMate je otvorený a nezávislý jazyk, ktorý slúži na modelovanie podnikovej architektúry. Spadajú do neho rôzne akcie, ako podpora opisu, analýzy a vizualizácie architektúry v rámci a naprieč biznis doménami podniku.

Hlavné koncepty a vzťahy jazyka

ArchiMate možno vnímať ako rámec, tzv. ArchiMate Framework. Tie rozdeľujú podnikovú architektúru na biznis, aplikačnú a technologickú vrstvu. V každej vrstve sa pri tom berú do úvahy tri aspekty: aktívne prvky, vnútorná štruktúra a prvky, ktoré definujú použitie alebo oznamujú informácie.

Technická norma skupiny Open Group

ArchiMate je založený na koncepte štandardu IEEE 1471 a je podporovaný rôznymi predajcami nástrojov a poradenskými firmami. Ide o registrovanú ochrannú známku The Open Group s certifikačným programom pre používateľov ArchiMate v podobe softvérových ​​nástrojov a kurzov.

Odlišnosti od iných jazykov

ArchiMate sa odlišuje od iných jazykov, ako je napríklad Unified Modeling Language (UML) a Business Process Modeling and Notation (BPMN). UML a BPMN sú určené pre špecifické použitie a sú pomerne ťažké. Zatiaľ čo UML obsahuje asi 150 a BPMN 250 modelovacích konceptov, ArchiMate pracuje s len približne 50 (vo verzii 2.0).

ArchiMate a jeho využitie

Cieľom ArchiMate nie je pokrytie všetkých hraničných scenárov, ktoré si možno predstaviť, ale byť „čo najmenší“. Pre ľahké učenie a aplikáciu bol ArchiMate zámerne obmedzený na koncepty postačujúce na modelovanie 80 % praktických prípadov.

Cieľ jazyka ArchiMate

Jedným z cieľov jazyka ArchiMate je definovať vzťahy medzi konceptmi v rôznych doménach architektúry. Koncepty tohto jazyka preto držia stred medzi podrobnými konceptmi používanými na modelovanie jednotlivých domén (napríklad UML pre modelovanie softvérových produktov) a BPMN používané na modelovanie biznis procesov.

Spoločný jazyk

ArchiMate ponúka spoločný jazyk nie len pre návrh a riadenie biznis procesov, informačných tokov a informačných systémov, ale aj organizačných štruktúr a technickej infraštruktúry. Tento prehľad pomáha rôznym zainteresovaným stranám navrhovať, hodnotiť a komunikovať dôsledky rozhodnutí a zmien v rámci týchto obchodných oblastí a medzi nimi.

Spojenie procesných rámcov

Aby bolo možné architektúru modelovať, dokumentovať, analyzovať a komunikovať jednotne v rámci všetkých organizačných zložiek podniku, je potrebné využiť otvorené štandardy. Napríklad procesný rámec pre tvorbu a udržiavanie architektúry TOGAF® a architektonický rámec na modelovanie architektúry ArchiMate®, pretože oba rámce sú veľmi silno previazané.