Náš tím zložený z vysoko kvalifikovaných ľudí, má dlhoročné skúsenosti v najnáročnejších IT projektoch. Svedčí o tom aj množstvo získaných certifikátov, medzi ktoré patrí aj ArchiMate 2 Certified a Foundation. Na čo slúži? A ako s ním zaobchádzame?

Čo je ArchiMate?

ArchiMate je otvorený a nezávislý jazyk, ktorý slúži na modelovanie podnikovej architektúry. Spadajú do neho rôzne akcie, ako podpora opisu, analýzy a vizualizácie architektúry v rámci a naprieč biznis doménami podniku.

Hlavné koncepty a vzťahy jazyka

ArchiMate možno vnímať ako rámec, tzv. ArchiMate Framework. Tie rozdeľujú podnikovú architektúru na biznis, aplikačnú a technologickú vrstvu. V každej vrstve sa pri tom berú do úvahy tri aspekty: aktívne prvky, vnútorná štruktúra a prvky, ktoré definujú použitie alebo oznamujú informácie.

Technická norma skupiny Open Group

ArchiMate je založený na koncepte štandardu IEEE 1471 a je podporovaný rôznymi predajcami nástrojov a poradenskými firmami. Ide o registrovanú ochrannú známku The Open Group s certifikačným programom pre používateľov ArchiMate v podobe softvérových ​​nástrojov a kurzov.

Odlišnosti od iných jazykov

ArchiMate sa odlišuje od iných jazykov, ako je napríklad Unified Modeling Language (UML) a Business Process Modeling and Notation (BPMN). UML a BPMN sú určené pre špecifické použitie a sú pomerne ťažké. Zatiaľ čo UML obsahuje asi 150 a BPMN 250 modelovacích konceptov, ArchiMate pracuje s len približne 50 (vo verzii 2.0).

ArchiMate a jeho využitie

Cieľom ArchiMate nie je pokrytie všetkých hraničných scenárov, ktoré si možno predstaviť, ale byť „čo najmenší“. Pre ľahké učenie a aplikáciu bol ArchiMate zámerne obmedzený na koncepty postačujúce na modelovanie 80 % praktických prípadov.

Cieľ jazyka ArchiMate

Jedným z cieľov jazyka ArchiMate je definovať vzťahy medzi konceptmi v rôznych doménach architektúry. Koncepty tohto jazyka preto držia stred medzi podrobnými konceptmi používanými na modelovanie jednotlivých domén (napríklad UML pre modelovanie softvérových produktov) a BPMN používané na modelovanie biznis procesov.

Spoločný jazyk

ArchiMate ponúka spoločný jazyk nie len pre návrh a riadenie biznis procesov, informačných tokov a informačných systémov, ale aj organizačných štruktúr a technickej infraštruktúry. Tento prehľad pomáha rôznym zainteresovaným stranám navrhovať, hodnotiť a komunikovať dôsledky rozhodnutí a zmien v rámci týchto obchodných oblastí a medzi nimi.

Spojenie procesných rámcov

Aby bolo možné architektúru modelovať, dokumentovať, analyzovať a komunikovať jednotne v rámci všetkých organizačných zložiek podniku, je potrebné využiť otvorené štandardy. Napríklad procesný rámec pre tvorbu a udržiavanie architektúry TOGAF® a architektonický rámec na modelovanie architektúry ArchiMate®, pretože oba rámce sú veľmi silno previazané.

Ján Kuruc

Už ako dieťa ma fascinovali počítače. Táto vášeň ma niesla cez moje štúdium aj cez moju kariéru. Mojou úlohou je rozumieť zákazníkom a prinášať im riešenia, o ktorých si ani neuvedomovali, že sú možné. Mám takmer 15 rokov skúseností v oblasti podnikového poradenstva a informačných technológií. 9 rokov v oblasti správy IT a v oblasti navrhovania, dodávania a prevádzky riešení hlavne pre zákazníkov vo verejnom sektore.