Strojové učenie dnes patrí medzi veľmi aktívnu oblasť informatiky. Algoritmy strojového učenia majú vďaka svojim vynikajúcim výsledkom širokú škálu využitia a jeho aplikácie nájdeme dnes už takmer vo všetkých oblastiach nášho života. Či už je to v priemyselnej výrobe, inteligentnej doprave, inteligentných domácnostiach, bezpečnostných systémoch, zdravotníctve, bankách, či priamo v našich smartfónoch. My, v spoločnosti BRAIN:IT, máme s takýmito riešeniami bohaté skúsenosti a vieme navrhnúť a implementovať smart riešenia na mieru.

Umelá inteligencia v zdravotníctve

Príkladmi konkrétneho využitia v zdravotníctve možno uviesť napríklad predspracovanie, analýzuvyhodnotenie mikroskopických snímok či Röntgenových snímok. Ďalej je to predselekcia vzoriek, detekcia anomálií vo vzorkách, identifikácia rakovinových buniek, kontrola stavu znamienok, tomografia či ultrazvukové merania.

Umelá inteligencia v priemysle

priemyselnom prostredí nájdeme veľké využitie pri defektoskopii, kde možno použitím umelej inteligencie kontrolovať stav a kvalitu produktov počas výroby. V automobilovom a všeobecne v strojárskom priemysle je to kontrola spojov, zvarov, nitov, skrutiek, dielov, laku a prípadných anomálií.

Umelá inteligencia v bankovníctve

V bankovom sektore je zas jednou z aplikácií vyhodnotenie bonity klienta pri poskytovaní úveru, alebo opäť sledovanie anomáliínebezpečných stavov, teda risk management. S bankovníctvom čiastočne súvisí aj biometrická identifikácia klientov, ktorá má však všeobecné využitie v bezpečnostných systémoch.

Umelá inteligencia v marketingu

V neposlednom rade je tu aj oblasť marketingu. V tomto sektore ponúkame služby, ktoré môžu zákazníkovi či celej skupine zákazníkov predikovať a ponúkať relevantnú reklamu.

Čo umelá inteligencia a strojové učenie vlastne je?

Zjednodušene by sa dalo povedať, že je to „Technológia, ktorá dovoľuje hľadať IT riešenia takých problémov, ktoré boli doteraz doménou ľudí.“ Alebo by sa tieto dve oblasti dali charakterizovať aj ako „Transfer know-how z človeka na systém formou učenia.“

Výhody týchto smart riešení

Použitie umelej inteligencie v spomenutých sektoroch je zrejmé. V prípade zdravotníctva je to náhrada vybranej ľudskej práce, urýchlenie zložitých procesov, podpora rozhodovania v komplikovaných situáciách. A teda, úspora kvalifikovanej ľudskej pracovnej sily. Pracovníci tak získajú potrebný čas a môžu sa prednostne sústrediť na podstatné príznaky pri starostlivosti o pacientov.

V prípade priemyslu je to opäť náhrada ľudskej práce, odstránenie ľudských chýb zapríčinených únavou či nepozornosťou, presnejšia kontrola, možnosť nepretržitého behu 24/7, stabilný výkon, autonómne vyhodnocovanie a riadenie v súlade s princípmi Industry 4.0.